Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”

 1. „Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu oraz używaniem innych substancji psychoaktywnych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. „Zastrzyk z witamin każdego dnia”. W ramach zajęć klasowych zorganizowanie lekcji, na której uczniowie zrobią kilka sałatek warzywnych i owocowych. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 4. „Szczotka, pasta, kubek…” – higiena osobista każdego dnia. Pogadanka na temat dojrzewania i związanej z nim higieny. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. „Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy”. Pogadanka na temat tego, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest wynikająca z tego korzyść dla zdrowia. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 9. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” który w okresie od 15.09.2021 r. do 15.11.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 20 września 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 lutego 2022 r.
 • Adres jury konkursu „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacja-zdrowotna.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!